İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Samsun Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürlüğü

GÖREVLERİ:

 1. Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri afetlerde genel hayata etkili olacak  derecede zarar gören veya görmesi muhtemel yerlerde yapıların ve kamu tesislerinin afetin genel hayata etkili olup olmadığının belirlenebilmesi için yapılan jeolojik - jeoteknik, jeomorfolojik, mikro bölgeleme ve sismolojik etütler, harita – plan çalışmalarının tamamı.
 2. Afet öncesinde, afet olduğunda acil yardım uygulaması ve koordinasyonu yapmak üzere hazırlanan afet acil yardım planının hazırlanması için yapılan çalışmaların bütünü.
 3. İl Kurtarma ve Yardım Komitesinin sekretaryasını yapmak.
 4. Afete maruz bölgelerinin belirlenmesi ve imar uygulamalarının risk bölgelerine uyumlu hale getirilmesini denetlemek. Bu konuda kurum ve kuruluşlar ile koordinede bulunmak.İlin afet risk haritasını çıkartmak.
 5. Yapılan tüm işlemlerde format belirlenerek uygulanmasının sağlanması.
 6. Afet ve acil durumlar hakkında halkı bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapmak.
 7. Deprem, yer kayması, kaya düşmesi, çığ gibi afetlere uğramış veya uğrayabilir bölgelerin tespiti için yapılan jeolojik etütlerin bütünü
 8. Ülkemizde kurulu bulunan deprem kayıt şebekesi ve kuvvetli yer hareketi kayıt şebekelerindeki istasyonların çalışmaları ile ilgili makine, alet edevatlarla bu konuda yapılan çalışmaların tamamı
 9. Depremler hakkında uygulanacak eğitim, planlama ve risk bölgelerinde, teknik - bilimsel çalışmaları yapmak.
 10. Afet ve acil durumlara ilişkin yönetim stratejilerini uygulamak, her türlü bilgi, haberleşme, tahmin ve erken uyarı sistemlerini kurmak ve işletmek.
 11. İlimizde muhtemel afetler nedeniyle kanunla verilmiş yetkileri kullanmak.
 12. Kendi konularında diğer şube müdürlükleri ile koordineli çalışmak.
 13. İl müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak