İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Samsun Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Görevleri

Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri

5902 Sayılı Kanun MADDE 19 – (Değişik: 20/2/2014 - 6525/36 md.)

(1) Başkanlık tarafından belirlenecek illerde il afet ve acil durum müdürlüğü bünyesinde afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri kurulabilir. Bu müdürlükler, il afet ve acil durum müdürlüğü emrinde görev yaparlar. Bu şekilde kurulacak müdürlük sayısı yirmiyi geçemez.

 

Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri Ve Ekiplerinin Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Birlik ve Ekiplerin Görevleri

Madde 7 — Sivil savunma arama ve kurtarma birlikleri ile il arama ve kurtarma ekiplerinin görevleri şunlardır.

a) Savaşta, afetlerde, büyük yangınlarda ve önemli kazalarda; arama, kurtarma, ilk yardım ve sosyal yardım hizmetlerini yürütmek,

b) Savaşta, afetlerde ve kazalarda; nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddelerin ölçüm hizmetlerini imkanlar ölçüsünde yürütmek, ilgili birimlere ulaştırmak, (NBC) maddelerinin temizlenmesine (Dekontaminasyon) yardım etmek,

c) (Ek:RG-5/9/2000-24161)(1) Ülkemize gelen sığınmacılara sosyal yardım hizmeti vermek, bunların geçici barındırılma hizmetlerine yardım etmek,

d) Arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan yerli ve yabancı, kamu ve özel kuruluşların arama ve kurtarma ekipleri ile gönüllü kişi ve kuruluşların çalışmalarını koordine etmek,

e) Birlik ve ekip personelinin nazari, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki kabiliyetlerini arttırmak ve göreve heran hazırlıklı bulunmaları için haftalık, aylık, yıllık eğitim programları hazırlamak, uygulanmasını sağlamak,

e) Kamu ve özel kuruluşların arama ve kurtarma hizmetlerinde görevlendirilen ekipleri ile gönüllü kuruluş ve kişilerin eğitimlerini Bakanlık veya valiliğin uygun görüşü ile yapmak,

g) Gece ve gündüz tatbikatları planlamak ve uygulamak,

h) Eğitim amacı ile yurtiçi ve yurtdışında yapılacak eğitim ve tatbikatlara, istek yapılması halinde veya gerektiğinde yurtdışında meydana gelecek afetlerde de kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmak,

i) Sivil savunma koleji ve valiliklerce açılan kursların kurtarma, ilk yardım ve sosyal yardım konularındaki tatbiki bölümlerine yardımcı olmak,

j) Afet bölgelerine en seri şekilde ulaşabilmek için haberleşme, toplanma, yükleme ve intikal tatbikatları yapmak,

k) Bakanlık ve Valilikçe verilecek diğer görevleri yapmak.

Müdürün Görevleri

Madde 8 — Müdür; mevzuat ve verilecek emirler doğrultusunda birliğin veya ekibin yönetiminden sorumlu olup, aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Hizmet birimlerini oluşturarak bunların donatımını, eğitimini ve denetimini yaptırmak,

b) Yıllık çalışma planını hazırlamak,

c) Yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak,

d) Sivil Savunma Fonundan yapılacak ödemelere ait tahakkuk müzekkeresini düzenlemek ve sayman mutemetliği görevini yapmak, ayniyat ve demirbaş işlemlerini yürütmek,

e) Genel Bütçe harcamalarında tahakkuk memurluğu görevini yapmak,

f) Eksik ve noksanlıkların zamanında giderilmesi için iş ve işlemleri takip etmek,

g) Hizmet binası ve tesislerinin iç ve dış güvenliğini sağlamak,

h) Bina ve tesisler ile hizmet malzeme ve araçlarının bakımını, temizliğini yaptırarak her an kullanılabilir halde bulundurulmasını sağlamak,

i) Mevzuatına uygun olarak personelin disiplin ve sicil amirliğini yapmak,

j) Personelin taltifi, tecziyesi ve izinleri için teklifte bulunmak,

k) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu sağlamak,

l) İl Valisi, Genel Müdür veya Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.